ESTATUTS DE LA COOPERATIVA.

Article 2. FINALITAT I OBJECTE

Potenciar la vida social activa, col·laborativa i ajuda mútua; Afavorir la dinamització de les persones i la convivència mitjançant menjars comunitaris, celebracions; comissions de treball col·lectiu; activitats lúdiques i culturals, etc.; Fomentar l'autogestió mitjançant la participació social dels residents a través de la coresponsabilitat de la gestió juntament amb els òrgans de govern propis de la cooperativa; Combinar la vida social entre residents amb la privadesa a la llar pròpia; Facilitar les instal·lacions per a serveis bàsics com menjador, neteja domiciliària, rentat de roba, etc., a mesura que es vagin necessitant. Aquests serveis seran opcionals i els pagarà lusuari a títol personal; Els serveis assistencials tindran caràcter voluntari, i es podran compartir els serveis entre dos o més socis. La cooperativa no està obligada a proporcionar les instal·lacions i els espais adequats si això impliqui assistència a estats de dependència o atenció especial, si bé facilitarà la gestió perquè les persones afectes puguin ser ateses als seus habitatges assistència per dret segons la llei de dependència o ingressos o visites centres de la Seguretat Social; Dins del Complex es pretén respectar els criteris de Sostenibilitat Ambiental, tant en la construcció com en el manteniment posterior, amb la introducció d'energies alternatives i consums responsable en l'ús d'aigua; Per a un millor compliment daquests Objectius la Cooperativa podrà crear Seccions; Totes aquestes activitats es faran sense ànim especulatiu ni afany de lucre.