ORGANITZACIÓ

El govern de la comunitat es regeix pels estatus basats en la llei de Cooperatives de Catalunya amb un funcionament per comissions.

L'Assemblea

És l'òrgan sobirà on es debaten i aproven les propostes presentades pels socis i sòcies.

Consell Rector

En l'actualitat està format per el president, la vicepresidenta, la secretària i el tresorer, que ès l'òrgan que executa els mandats de l'Assemblea de socis/as i gestiona els temes d'administració de la cooperativa.

Comissions

Hem creat un sistema de comissions que és el dinamitzador del funcionament de la comunitat en tant que promouen les activitats i la participació de totes les les persones en les tasques comunitàries.. Més informació...


Dos tipus de comissions


Comissions de manteniment de la finca i de les instal·lacions


Actualment les tasques de manteniment de la finca i de les instal·lacions són obligatòries, bé sigui amb l'aportació de 4 hores de treball al mes, o amb una aportació econòmica mensual sumada a la quota de despeses generals.

Aquestes tasques són de treball físic i la seva finalitat principal és mantenir en condicions òptimes la finca i els béns comuns, complint a més, amb l'objectiu de mantenir-nos actius i ser útil a la comunitat. Són tasques susceptibles de ser contractades a personal extern parcial o totalment.Comissions per al Benestar de les Persones


Fins al 2020 totes les activitats s'englobaven en el mateix concepte, sense separar les de manteniment de la finca i instal·lacions de les de cura i benestar de les persones.


La pandèmia ens va fer veure la necessitat de dedicar més temps a la cura personal, ja que en alguns aspectes som més vulnerables. Així que decidim separar els dos tipus d'activitats, unes de caràcter obligatori, que impliquen esforç físic i es pot cobrir amb una quota; i d'altres voluntàries, que implicen responsabilitat personal i col·lectiva.


Per a incorporar noves comissions i donar-li un sentit més d'acord amb les preferències i necessitats de la comunitat, es va elaborar un qüestionari per als socis/as que va servir de guia a l'equip a l'hora de fer la programació de les activitats i gestions.

Comencem a treballar en la proposta de crear la visió del grup, per a tenir millor coneixement de la comunitat, definim prèviament quines són les expectatives i com aconseguir els objectius mitjançant l'organització i coordinació en COMISSIONS, encarregades de guiar i motivar al grup en la realització d'allò planificat.


Comissions per al Benestar de les Persones